AnS>oQ
hr gmB©Q> Xa _{hÝ`mÀ`m n{hë`m AmR>dS>çm AIoa AnS>oQ> Ho$cr OmVo. nwT>Mm AnS>oQ> ~KÊ`mgmR>r Oê$a ^oQ> Úm.
EImÚm JmoîQ>r~Ôb Vrd« ^mdZm AgyZ, Vr H$am`Mm à`ËZ H$ê$Zhr Vr hmoV H$m Zmhr? Ë`mVyZ Omo Zìh©gZog `oVmo Vmo H$_r H$gm H$aVm `oB©b?

Vrd« ^mdZoZo EH$ VéU EH$m VéUrbm _mJUr KmbV hmoVm. ""_bm VwÂ`m~Ôb Vrd« n«o_ ^mdZm Amho, Vy Oa Zmhr åhUmbrg Va _r `m ñQ>oeZda `oUmè`m JmS>rImbr Ord XoB©Z.'' Vr g_§Og VéUr em§VnUo åhUmbr, ""ho ~K, _bm {dMma H$am`bm WmoS>m doi Xo. Verhr `m ñQ>oeZda Xa AÜ`m© Vmgmbm JmS>r `oVoM. Vy nwT>À`m JmS>rImbr Ord Xo, nU _bm KmB© H$ê$ ZH$mo.'' ZwgË`m ^mdZoZo H$m_ hmoV Zmhr. ^mdZobm `moOZoMr OmoS> bmJVo. Vrd« ^mdZm hr EImXr JmoîQ> H$aÊ`mgmR>r MmbH$eŠVr (motive force) Agy eHo$b, _mÌ ^mdZm ho gmYZ (tool) Zmhr. C{ÔîQ> gmÜ` H$aÊ`mgmR>r Ë`mMm àW_ plan H$amdm bmJVmo. Vmo àË`jmV H$gm AmUm`Mm Ë`mMr system R>admdr bmJVo. Ë`mMm {dMma H$amdm bmJVmo. Vrd« ^mdZo_wio Ë`mVë`m AZoH$ AS>MUtH$S>o _mUgmMo Xþb©j hmoD$ eH$Vo. Ë`mM nwT>o H$m_mV AS>Wim {Z_m©U H$ê$ eH$VmV. {Z`mo{OV H$m_mgmR>r `mo½` gmYZm§Mr VOdrO H$amdr bmJVo. ho gJi§ PnmQ>çmZo Va H$amd§ bmJV§M, _mÌ {VWo KmB© qH$dm CVmdionUm H$ê$Z MmbV Zmhr.

ì`ŠVr (H$Vm©) emar[aH$ Am{U _mZ{gH$ CËgmhmV Agob VaM Vr ~wÕrMm Am{U H¥$VrMm gwg§dmX (Harmonious co-ordination of act & intelligence) KS>dy eH$Vo. _JM Ë`m JmoîQ>rMm CÔoe nyU© hmoÊ`mMr eŠ`Vm dmT>Vo.

Zìh©gZog H$_r hmoÊ`mgmR>r - Ë`mZ§Vahr hoVy nyU©Ëdmbm Omdm `mgmR>r X¡d ZmdmMm EH$ unknown factor AgVmo, Vmo scientific attitudegh J¥hrV Yabm Va hm Zìh©gZog H$_r à_mUmV `oB©b.

 

............

 
Amnë`mbm AÜ`mpË_H$ / Ym{_©H$ ~m~t{df`r H$mhr àý {dMmam`Mm Agë`mg H¥$n`m samvad@swaroopyog.net `m B-_obda Amnbm àý nmR>dmdm. ñdm_r _mYdmZ§X Amnë`m àým§Zm CÎmao XoVrc.


Amncm A{^àm` H¥$n`m feedback@swaroopyog.net da H$i>dmdm
Copyright 2005-10©, This site is best viewed in 800 x 600 Resolution with IE 5.5 & above << 2nd Jan 2011>>