AnS>oQ
hr gmB©Q> Xa _{hÝ`mÀ`m n{hë`m AmR>dS>çm AIoa AnS>oQ> Ho$cr OmVo. nwT>Mm AnS>oQ> ~KÊ`mgmR>r Oê$a ^oQ> Úm.

 

H$_mZo Bda nwOm


dm_tMo `wdm H|$Vrc m _{h`mVrc {ddaU

 

JrVm gmJVo ...

&& lr Ÿ&&

eara d dmMoÀ`mZ§VaMo {Vgao Vn _mZ{gH$ Vn hmo`. _ZmMr àgÞVm, em§V ^md, _m¡Z, AmË_g§`_Z Am{U A§V…H$aUmMr AË`§V ewÕr åhUOo n{dÌVm Ago ho "_mZ{gH$' Vn åhQ>bo OmVo. ^JdV²qMVZmV BVa {dMma Am{U eãX em§V hmoD$Z ~mobÊ`mMr àd¥ÎmrM Z hmoUo ho Iao _m¡Z Amho. ^mdg§ewÕr åhUOo AË`§V ewÕ ^mdZm VgoM na_oœamÀ`m ApñVËdmMr OmUrd {deofÎdmZo amhUo Vnm_wio _mUgmMo ì`{º$_Ëd VoOñdr d CXmÎm hmoV OmVo.

_Z…àgmX: gm¡å`Ëd§ _m¡Z_mË_{d{ZJ«h…&
^mdg§ewÕr[aË`oVÎmnmo _mZg_wÀ`Vo&&17/16&&

AÝd`mW© :

_Z…àgmX… = _ZmMr àgÞVm,
gm¡å`Ëd_² = em§V ^md
_m¡Z_² = _ZZerbVm
AmË_{d{ZJ«h : = _ZmMm {ZJ«h
^mdg§ew{Õ: = A§V…H$aUmÀ`m ^mdm§Mr Mm§Jë`m àH$maMr ewÕVm
B{V EVV² = Aem àH$mao ho
_mZg_² Vn… CÀ`Vo = _Zmg§~§Yr Vn åhQ>bo OmVo.

gm¡å`Ëd_ :

em§V ^md Agm gm¡å`ËdmMm EH$ AW© Amho. e§H$amMm`© åhUVmV, gJù`m§À`m {hVmMr BÀN>m AgUmè`m Á`m A§V…H$aUmÀ`m d¥ÎmtZr _wI d BVa eara àgÞ amhV§ {Vbm gm¡å`Ëd Ag§ åhUVmV. _Zg§`_Z ho H$maU Amho d dmH²$g§`_Z ho Ë`mM H$m`© Amho. åhUOo Aem àH$mao _Z g§`_Z² Pmboë`mÀ`m _wImVyZ, Á`mÀ`m A§V…H$aUmV gm¡å`Ëd_² Amho, gm¡å` dMZ `oV§.

{MÝ_`mZ§XmZr Ë`mMr ì`m»`m gh²X`Vm Aer Ho$br Amho. ^modVmbÀ`m gd© dñVy d à{U_mÌ `m§À`m {df`r ^{º$ào_`wº$ {Xì` ^md A§V…H$aUmV Agob Va dV©Z AmnmoAmn gm¡å` hmoB©b. hrZ d¥ÎmtMm {damoY H$ê$Z gJù`m§M§ Mm§Jb§ ìhmd§ Aer d¥Îmr Agmdr nU Ë`mMmhr A§V…H$aUmda VmU AgVm H$m_m Z`o. Vr ghO Agmdr.

_Z…àgmXm_wio, àgÞ A§V…H$aUm_wio gm¡å`Ëd `oV§. Amnë`mbm Xþgè`mÀ`m àË`oH$ ~mobÊ`mV à{V{H«$`m XoU§ hr Amnbr O~m~Xar dmQ>Vo. H$moUr Aao åhQ>b§ H$s H$m ao åhUU§ hr Am_Mr O~m~Xmar Amho Ag§ dmQ>V§, Ë`mVyZ g§Kf© {Z_m©U hmoVmo. g§dmX {Z_m©U hmoV Zmhr. g§Kf© AgVmo Voìhm gm¡å`Ëd ZgV§. gJi§ gmaI§ _Zmda ¿`m`M§ Aer Á`mbm gd` Agob Ë`mÀ`m _ZmV H$Yr gm¡å`Ëd amhUma Zmhr. Vmo gmaMr à{V{H«$`m XoV amhUma. dZm©S>© em°Mr Jmoï> Amho. _mUyg _moR>m Pmbm H$s Ë`mbm Ìmg Úm`bm bmoH$ V`maM AgVmV. Ë`mbm EH$mZo \$moZ Ho$bm H$s, Am_À`m Sw>H$ambm {n„§ Pmbr AmhoV Ë`mVë`m EH$mbm Vw_M§ Zmd XoD$ H$m? Ë`mZo bJoM gm§{JVb§, "_obm Mmbob, nU Ë`mbm Mmbob H$m Vo {dMmam.' `mgmR>r _ZmMr _moH$ir d¥Îmr AgU§, _mUgmM§ ñdV…M§ _Z Amëhm{XV AgU§ Amdí`H$ Amho.

kmZoœa _hamO åhUVmV "VnZodrU àH$mew&' gm¡å`ÎdmV àH$me Agbm nm{hOo nU Vmn Zgbm nm{hOo "OmS>çodrU ajw' - AÞag hdm nU Ë`mnmgyZ OmS>ç `m`bm ZH$mo OmS>ç hm e[aamVrb H$R>rUnUm Amho Am{U V_moJwUmMm n[aUm_ Amho. ZwgV§ OmS>ç ZH$mo hr gm¡å`Vm Zmhr Va Ë`mV ag_`Vm nm{hOo. gm¡å`Ëd Amho åhUOo H$mhr H$aV Zmhr Ag§ nU ZH$mo, M¡VÝ` nm{hOo. åhUOo gm¡å`ËdmV Vmn Zgmdm nU àH$me Agmdm, H$R>rUnUm-OmS>çVm Zgmdr nU ag_`Vm Agmdr, AS>ga-{damoY Zgmdm nU AmV ào_mMr ^mdZm Agmdr. VerM Vr gm¡å`Vm M§ÐmgmaIr `oUmar OmUmar nU ZH$mo. (Oer gm¡OÝ` gámhmVbr gm¡å`Vm!)

"MmoIr e¥§JmanU _ZmMo Oo&' eãX ñdénm_Ü`o gObob§ amhU§ åhUOo _ZmM§ gm¢X`© Amho ho gd© ewÕVogh Amho d ewÕ ñdénm_Ü`o _oboë`m _ZmMo gm¢X`© ZH$mo. gOboë`m e¥§Jmaboë`m _ZmMo gm¢X`© H$m`?

"_Zm VoWo Ymd KoB©& amhr {dR>mo~mMo nm`r&' ewÕ ñdê$n B©œamgmR>r gObob§ Oo _Z Amho Ë`mV ag_`Vm, erVbVm, àgÞVm, ào_ Amho. Aem _ZmÀ`m AmS> OJmVë`m JmoîQ>r Amë`m Var H$R>rU à{V{H«$`m ì`º$ hmoV Zmhr. `mbm ~{hUm~mBªZr EH$ gw§Xa CXmhaU {Xb§ Amho. Vr _mhoaÀ`m dmQ>odê$Z OmV Amho. MmbVm MmbVm nm`mbm XJS>mMr R>oM bmJVo. {Vbm dmQ>V§ Vmo XJS> {Vbm ----- åhUVmo Amho-

ZrQ> Om` _m` ~mB©, ZH$mo H$ê$ YS>nS>&
VwPr`m _mhoaÀ`m dmQ>odabm _r XJS>&

XJS>m~Ôb Agm ^md {Z_m©U H$m ìhmdm? H$maU _mhoam~Ôb ào_ Amho Am{U Ë`m ào_mÀ`m KamH$S>o OmV AgVmZm {MÎmmbm ñdm^m{dH$ gm¡å`Ëd Ambob§ Amho Aem àH$mao B©œamH$S>o OmUmè`m _Zm_Ü`o Or ñdm^m{dH$ gm¡å`Vm AgVo {Vbm BWo "gm¡å`Ëd' åhQ>bo Amho. CÔoe{dahrV gm¡å`Ëd ZH$mo.

gmÜ`m gmÜ`m ì`dhmamV XoIrb - \$mB©b nwT>o Q>mHy$Z "dmMm Oam' åhUU§ Am{U "dmMVm H$m' åhUU§ `mbm doi gmaImM bmJVmo. nU _mUgmÀ`m A§V…H$aUmÀ`m ^y{_Ho$Zwgma Ë`mMm ^md àH$Q> hmoVmo. `mgmR>r AJmoXaÀ`m à{H«$`m§VyZ, _Z Vg§ V`ma Pmb§ Amho "Xod{ÛOJwéàmknyOZm' nmgyZ gwédmV Pmbr Amho. EH$ bjmV R>odmd§ H$s H$Q>H$Q> H$ê$Z gm§{JVbob§ _mUyg H$Yrhr _mÝ` H$aUma Zmhr, Ë`mbm Vo _mÝ` H$amd§ bmJV§. AmOy~mOyÀ`m OJmda n[aUm_ KS>dm`Mm Agob Va _ZmMr àgÞVm amIbr nm{hOo, gm¡å`Ëd amIb§ nm{hOo. Ag§ Á`mdoir hmoB©b Ë`m doir H$mhr Var ghZ H$amd§ bmJob. Ë`m ghZ H$aÊ`mbm Vn åhUVmV.

_m¡Z :

_m¡Z åhUOo EH$ {Xdg nmim`M§, XmoZ {Xdg nmim`M§ Ag _m¡Z Zìho. kmZoœa _hmamO Ë`mMr ì`m»`m H$aVmZm åhUVmV - Zm_nmR> _m¡Z àn§MmMo& àn§MmMo _m¡Z åhUOo Zm_ nmR>mV amhV AgVmZm àn§MmË_H$ d¥ÎmtZm OmñV Wmam Z XoUo. ZwgVm em§VnUm - Oer hm°pñnQ>b_Yrb em§VVm - ZH$mo. e§H$amMm`mªZr _m¡ZmMr ì`m»`m Ho$br Amho.

dmH²${df`god _Zgm g§`_ _m¡Z§ B{V {deof…&

_Z g§`{_V Pmb§ H$s dmMm g§`{_V hmoVo, gJù`m d¥Îmr em§V hmoU§ ho _m¡Z Amho. _Zm_Ü`o AJ{VH$ H$aUmè`m, Hw$R>ohr IoMUmè`m {dH$mam§M§ amÁ` Zmhr`o Aem pñWVrV _Z em§V AgV§.

_wZtMr Or qMVZmMr pñWVr {Vbm _m¡Z Ago åhUVmV. _wZr AmË_qMVZmV AgVmZm Ë`m§Zm EH$ ñdm^m{dH$ em§V AdñWm àmá hmoVo Á`mV Ë`m§Zm BVa ------- concern develop hmoV Zmhr. Aem AdñWobm _m¡Z åhUVmV. hr Jmoï> H$_© H$arV AgVmZm ìhm`bm nm{hOo. F$fr-_wZr ñdV…M§ YmÝ` ñdV… {nH$drV, _wbm§Zm {eH$drV, g_mOmgmR>r H$m`© H$arV d ho H$aV AgVmZm AmË_qMVZ H$arV. g§gma H$arV AgVmZmM AmË_qMVZ Agob Va Ë`m A§V…H$aUmMr ñdm^m{dH$ AdñWm åhUOo "_m¡Z'.

am_gwIXmg åhUVmV AZwHy$bVm, à{VHy$bVm, g§`moJ-{d`moJ, amJÛof, gwIXþ…I `m gd© JmoîQ>tZr _ZmV Mb{~Mb Z hmoU§ hr _ZmMr AdñWm åhUOo _m¡Z. åhUOo BWo dmMoM§ _m¡Z `m AWm©Zo Ambob§ Zmhr. Vg§ AgV§ Va dm{MH$ VnmV KmVb§ AgV§. ho _mZ{gH$ Vn Amho.

kmZoœa _hmamO åhUVmV H$s _m¡Z åhUOo Aer Or pñWVr H$s {OWo ~wÕrÀ`m qH$dm A§V…H$aUmÀ`m ^m§S>çmbm kmZmMr qH$dm {ZO~moYmMr dm\$ ì`mnyZ amhrbobr Amho. Ë`mV d¡am½`mMm AmoaIS>m ~wObobm Amho. BÀN>m AmoaISy>Z ~mhoa H$mT>ë`m Vo nU ~wObob§ Amho. _ZmMr {^Vr d Ymd nU Wm§~bobr AmhoV. "COoS>r amhrbo COoS> hmoD$Z' Aem àH$mao ñdê$n kmZ ì`mnyZ Amho.

åhUm¡{Z {dMmamd`m emó& ahmQ>dmdo Oo dŠÌ&
Vo dmMoMo {ÛgyÌ& hmVr Z Kar&

åhUOo emómMm {dMma H$aÊ`mgmR>r _ZmÀ`m dmMoM§ gyÌ bmJV§ - Ë`mÀ`m{edm` Vo àJQ> hmoV Zmhr. Ag§ Oo _ZmM§ Vm|S> Amho Vo nU em§V hmoV§. H$maU AmVm ho gd© {_imb§ Amho. n[anyU© AdñWoV kmZnyU© AdñWoV _m¡Z H$g§ AgV§ ho _hmamO gm§JV AmhoV. {d^yVr `moJmVhr gdm©V eodQ>r kmZ hr {d^yVr gm§{JVbr Amho Ë`mÀ`m AJmoXa _m¡Z hr {d^yVr gm§{JVbr Amho. _m¡Zm{edm` kmZ àH$Q>M hmoUma Zmhr.

AmË_{d{ZJ«h :
AmË_{d{ZJ«h åhUOo Am§V[aH$ ñd^mdmda OmUrdnyd©H$ {Z`§ÌU R>odUo. Am§V[aH$ ñd^mdmda Oa {Z`§ÌU Zgob Va n{hbo VrZ JwU - _Z…àgmX, gm¡å`Ëd d _m¡Z-gmVË`mZo amIyZ R>odUo AeŠ` Amho. gVV bj Zgob Va _ZmVrb ney Ho$ìhmhr OmJm hmoD$ eH$Vmo. Ë`mÀ`mda bj R>odÊ`mMr A§V…H$aUmMr Or pñWVr Ë`mbm AmË_{d{ZJ«h Ag§ åhUVmV. åhUOo gmYH$ pñWVrV _Z Vmã`mV R>odÊ`mgmR>r {ZJ«h H$amdm bmJVmo.
{gÕ pñWVrV _Z V¡bYmamdV hmoD$Z Ë`mV EH$M qMVZ amhV§, BVa {dMma gmoSy>Z {Xbo OmVmV. Ë`mM§ dU©Z H$aVmZm kmZoœa _hmamO åhUVmV -

Vo ñdbm^ bm^bonUo& _Z _ZnUmhr Yê$ ZoUo&
{edVbo O¡go bdUo& Amnwbo {ZO&&17/233&&

_mUyg Ogm Amnë`m KamV ghO amhVmo, _Om H$mVmo Ë`mà_mUo g§{dV² ho {gÕmÀ`m _ZmM§ Ka Amho. Ë`m KamV Vo Amnë`m kmZ_` AdñWoV ghO amhV§ - H$g§ Vm _rR> Og§ g_wÐmV amhV§. _rR>mM§ Ka g_wÐ. Ë`mV Og§ _rR> ghO amhV§ Vg§ _Z AmË_pñWVrda ghOM amhV§. `mbm "AmË_{d{ZJ«h' åhUm`M§. ñdñdénmV am{hë`mZ§Va g§`_Z H$amd§ bmJV Zmhr, _Z ñdV…À`m KamVë`m AmoT>rZo {VWo amhV§ - ho kmZr nwéfmM§ bjU Amho.

JmoR>çmV EImX§ OZmda Kmbm`M§ AgV§. Vo ZmR>mi Agb§ Va H$mhr Ho$ë`m AmV OmV Zmhr. nU EH$Xm AmV Joë`mZ§Va Ë`mbm {VWoM gwa{jV dmQ>V§. {VWo Ë`mbm Im`bm {_iV§, _J {VWo Vo ghO amhV§. Vem àH$mao _Z AmË_pñWVrda amhU§ hm AmË_{d{ZJ«hmMm eodQ>Mm n[aUm_ Amho. _Zmbm Oo T>H$bm`bm bmJV§ Vmo gmYH$mMm "AmË_{d{ZJ«h' Amho. Ë`m_wio _ZmZo Vo Amnb§ Ka Amho Ag§ _mZon`ªV Ë`mbm T>H$bm`bm Or VmH$X bmJVo, Omo Ìmg ghZ H$am`bm bmJVmo Vo Vn Amho AmË_{d{ZJ«h.

&&h[a… › VËgV²&&


Amncm A{^àm` H¥$n`m feedback@swaroopyog.net da H$i>dmdm
Copyright 2005-10©, This site is best viewed in 800 x 600 Resolution with IE 5.5 & above << 14 thMar 2011>>