AnS>oQ
hr gmB©Q> Xa _{hÝ`mÀ`m n{hë`m AmR>dS>çm AIoa AnS>oQ> Ho$cr OmVo. nwT>Mm AnS>oQ> ~KÊ`mgmR>r Oê$a ^oQ> Úm.

{g½Zc Qy> {g½Zc

W§S>rÀ`m {Xdgm§_Ü`o gH$mir CRy>Z n{hë`m§Xm nona nm{hcm H$s ~a§M Ja_ hmoV§. H$Yr H$Yr Km_hr \w$Q>Vmo H$maU AmnU gm_mÝ` _mUg§ AgVmo, gÝ_mÝ` ZgVmo. EH$m njmVco gÝ_mÝ` Xwgè`m§Zm ~OmdV AgVmV, H$s "Vw_À`m ^«ï>mMmamnojm Am_Mm ^«ï>mMma H$_r H$moQ>tMm Amho åhUyZ Amåhr Vw_À`mnojm OmñV gÁOZ Am{U amï´>ào_r AmhmoV!' ho dmMë`mda AmnU gm_mÝ` Agë`mZo ^m§~mdyZ {dMma H$ê$ cmJVmo, ho ~amo~a H$m MyH$? _r Am{U {_gog Oa gH$mir Mma {_{ZQ>§ doi {_iyZ EH$_oH$m§er ~moccmo Va Ë`mV VrZ _V§ AgVmV, EH$ _mP§ Am{U Ë`m{dê$Õ XmoZ {VMr. eodQ>À`m {_{ZQ>mV _r _mJmgcoë`m {dMmam§Mm AgyZ Am_À`m [W§qH$JMr coìhcM doJir Amho `m H$ÝŠë`yOZcm (H$s H$Ýâ`yOZcm?) `oD$Z Amåhr Amnmncr JmS>r nH$S>Vmo Am{U OmñV gÁOZ Am{U H$_r gÁOZ ^«ï>mMmar gwQy>Z OmVmV. Ia§ Va nonaÀ`m AmVë`m nmZm§da {H$VrVar N>mZ gXao AgVmV nU Vo gJio {Igo Zgcoco gXao. {Igo \w$Jcoco gXao n{hë`mM nmZmda Am{U Amåhmcm doi VodT>oM nmhm`cm. "AmXe©' gmogm`Q>rgh gd© C§M AmXe© S>moù`mnwT>o R>odyZ Amåhr Am_Mr dmQ> YaVmo.

ZmH$mg_moa Ñï>r R>odyZ OmÊ`mMr Amåhmcm gd`M cmJyZ Jocr Amho. chmZnUmnmgyZ Amåhr Vg§M Mmcm`cm {eH$cmo` ho EH$ H$maU. Xwga§ H$maU åhUOo Q´>°{\$H$. eoOmê$Z, "eya Amåhr gaXma Amåhmcm H$m` Hw$UmMr ^rVr' ho ~«rX KoD$Z JmS>çm MmcdUmè`m _wcr Am{U _wc§, Pw¸$Z² nwT>o OmV AgVmV. BH$S>o {VH$S>o Z nmhÊ`mM§ {deof H$maU åhUOo dm°S>m©dm°S>m©Vë`m, eha nmVirdaÀ`m amï´> Am{U {dœ-nmVirdaÀ`m H$_r OmñV gÁOZ Aem cmoH$-godH$m§Mo _moR>_moR>o hmo{S>ª½O AgVmV. gJù`m§Mo dmT>{Xdg AgVmV. nwÊ`{VWr Hw$UmMrM ZgVo. nwT>ohr ~hþVoH$m§À`m ~m~VrV Ë`m§À`m {VWrcm "nwÊ`'eãX OmoS>cm OmÊ`mMr eŠ`Vm Zmhr. `m§Zm {H$Vrhr Q>mim`M§ åhQ>c§ Var {g¾c nS>Vmo Am{U {Xgy cmJVmV ho H$_r-OmñV gÁOZ!

~hþVoH$ gJio Y_m©Mo C^o {Q>io cmdcoco - nyduÀ`m {gZo_m§_Ü`o {hamo Am{U S>mHy$ cmoH$ Ogo cmdrV Vgo. \$cH$mda H$moUr Var ÌmgXm`H$ cm{S>H$nUo Omhra Ho$coc§ AgV§, H$s "Amnco gdmªMo AmdS>Vo ZmZm, {eaco ~a§ H$m gmR>rV!' g_moaM Agcoë`m nmoñQ>a_Yë`m gdmªÀ`m AmdS>Ë`m ZmZm§H$S>o H$ånëgar nmhm`cm cmJV§ Am{U nm{hcm {dMma `oVmo H$s hm gmR>rV Agcocm gdmªMm AmdS>Vm ZmZm Amnë`mcm _mhrV gwÕm H$gm Zmhr? eoOmaÀ`m Hw$UmM ñHy$Q>admë`mcm Vmo _mhrV Zmhr.

_r Ë`m An[a{MV ZmZmda CJrMM amJmdVmo. Amoemi§ hmñ` Mohè`mda Agcocm hm ZmZm gdmªZm H$m AmdS>Vmo? {edm` "Omo AmdS>Vmo gdmªZm Vmo{M AmdS>o Xodmcm' Ag§ Hw$UrVar åhQ>c§` Vgm hm Xodmcmhr AmdS>V Agoc H$m Zmhr? H$m Xodmcmhr `mM§ Amoemi§ hgU§ AmdS>V Zgoc? {g¾ccm H$m` hmo, dmÅ>oc Vo {dMma! Amoemi§ åhUOo H$m`? Agm àíZ Zì`m {nT>rcm nS>oc. Va g_Om, H$s ZmZm hm°Q>ocmV Jocm Am{U Ë`mZo ^anoQ> Im„§ - _J n¡go Úm`À`m doir ZmZm åhUmcm, "_r VÎd åhUyZ doQ>g©Zm {Q>n R>odV Zmhr. Ë`m§Mr _mZhmZr hmoVo, {edm` dmB©Q> gmB©Q> gd`r cmJVmV!' Ia§ Va hm `mMm H§$OyfnUm ~a§ H$m. Am{U {Xdg^a H$a-H$a H$m_ H$ê$Z X_coë`m doQ>g©Zm ZmZm EdT>m doi Hw$R>§` dmB©Q> gmB©Q> gd`r cmdyZ ¿`m`cm? "ZmZmM§ Amnc§ H$mhrVarM!' Ag§ _ZmV åhUV ~amo~aMr _§S>ir ZmZm~amo~a ~mhoa Amë`mda VodT>çmV Ë`mM doQ>aZr ZmZmM§ {dgacoc§ n¡emM§ nmH$sQ> Am{U _mo~mB©c AmUyZ {Xcm Am{U "MoH$ H$amo gm~!' Ag§ åhQ>ë`mda ZmZmMm Moham Ogm {XgVmo Ë`mcm åhUVmV Amoemi§ Am{U Ë`mVyZ hgÊ`mMm Omo Ho${dcdmUm à`ËZ gdmªMm AmdS>Vm ZmZm H$aVmo Vo AmoemidmU§ hmñ`! Amc§ cjmV? EdT>§ _ZmV `oD$Z OmB©n`ªV {g¾c gwQ>Vmo Am{U ZmZmM§ hmñ` MwH$dyZ Amåhr nwÝhm ZmH$mg_moa - nwT>À`m {g¾cn`ªV.

{g¾ccm {H$VrVar Xoe^º$ AmoirZr C^o AgVmV. OJmÀ`m nmR>rda H$moUË`mhr ehamV ho Ñí` Vwåhmcm {XgUma Zmhr. ho AZoH$ Xo. godH$m§À`m nmQ>çm§M§ Ñí` ehamcm {H$Vrhr AdH$im AmUUma§ Agc§ Var Vo `w{ZH$ Amho. Ë`m§Mo Mohao, Am{d^m©d `mV {H$VrVar d¡{dÜ` AgV§. H$moUr H$amar, H$moUr Xamar, H$moUr _Xmar, H$moUr ~moQ>mZr Á`m§Mr Ë`mcm OmJm XmIdyZ XoUmao, H$moUr "VyM Zmcm`H$ Amhog' ho XmIdUmao - VyM åhUOo AmnU nmhUmao Zìho, Va Ë`m§Mo {damoYH$ ~§Yw-^{JZr. AmnU Zmhr H$mhr@@@ AmnU H$m°_Z _mUg§, OmD$ Xo - BH$S>o nmhm Vo {XgVm`V J[a~m§Mo H$Zdmiy BË`mXr Ac§H$ma YmaU H$aUmao, {edm` Jù`mV Xo.^.À`m _mim - OS>, OS>! X_XmQ>r Zmhr. Mohè`mH$S>o nmhÿZ H$amdrM cmJV Zmhr. cmoH$ AmnUhÿZ XoVmV, `m§Zm _mZmM _wOam! "ho H$moU? amOo H$m?' Zmhr Zmhr, ho gaXma, amOo nwT>À`m {g¾ccm nmhÿ. {g¾c gwQ>V Amcm, VodT>çm JXuV EH$m nmQ>rda "`moJm' H$aUmao ór-nwéf, nwéfm§À`m Jmcmcm JmoS> Iir! VodT>çmV _mJyZ AmdmO `oVmo, "Mcm, èhm`M§` H$m H$m` AmO BW§? nwT>§ ìhm H$s Oam!' ho EoHy$Z KoD$Z, Amåhr nwÝhm ZmH$mg_moa!

nwT>À`m {g¾ccm "amOm'Mr VrZ {nT>çm§Mr \°${_cr. Wmoaco amOo "gmho~', _Yco amOo Am{U MŠH$ ~miamOo - ~miamOm§À`m \$moQ>mo Imcr, "~miamOm§Zm XmV Amco', Wmoaë`m amOo gmho~m§M§, amOm§M§ Am{U ~miamOm§M§ A{^Z§XZ - Am{U Vo A{^Z§XZ H$aUmao Amnë`m dm°S>m©Vco A_wH$ V_wH$ Am{U Ë`m§Mm _wcJm! Ë`m§Mo \$moQ>mo. eoOmarM S>m`ng©Mr Om{hamV. _ZmV `oV§ ~miamOm§Zm XmV Amco åhUOo S>m`ng© cmJUmaM, Ë`m§MoM AgVrc H$m? Am{U A{^Z§XZ H$aUmao "Ë`m' H$m_mda AgVrc H$m? Ago {dMma `oU§ åhUOo Amncr Hw$R>cr Var ñdm{^_mZmMr, AmË_Jm¡admMr H$ënZm, `m cmiKmoQ>onUmMm amJ H$aVo` Ag§ g_OyZ KoB©n`ªV - {g¾c gwQ>cm! g_moa "àÁd{cV' H«$sS>mÁ`moVrV EH$ Moham Iam H$gm Amho Vmo ZrQ> {XgV hmoVm Vmo nmhV nwÝhm Amåhr ZmH$mg_moa!

OmVm OmVm _ZmV `oD$Z Joc§, H$s OZVoÀ`m _Vm§Zm _mZ XoD$Z Hw$Umcm Hw$R>ohr H$mhrhr XoD$Z "nm{R>amIo' AgUmao, Jëcr ZoVo, XoeZoVo, H°$eZoVo Ago ~aoM cmoH$ZoVo Agco Var AOyZ Var Hw$Umcm "cmoH$_mÝ`' ho {~ê$X ñdV:cm cmdÊ`mMr N>mVr Pmcocr Zmhr. øm {dMmamZo _mÂ`m _mJmgcoë`m _Zmcm {ZJo{Q>ìh gwI åhUVmV Vg§ Pmc§. Ë`mM~amo~a, cmoH$_mÝ` hr nXdr AmVmÀ`m H$mimV ñdV:cm cmdyZ ¿`m`cm "N>mVr AgU§' ho Amdí`H$ ZgyZ "S>moH§$ ZgU§' ho Amdí`H$ Amho ho _ZmV Amë`mda cmoH$_mÝ`m§À`m ^{dVì`Vo~Ôc gme§H$Vm {Z_m©U Pmcr. "H$maU S>moH§$ ZgUo' øm Šdm{c{\$Ho$eZMo {H$VrVar {_iVrc. H$mcm§Vam§Zr cmoH$_mÝ` {Q>iH$, ñdmV§Í`dra gmdaH$a, _hfu H$d} `m§Mo nwViohr OmVrc. `m§Mr {~ê$X§ Xwgao H$moUr OZVoMo godH$ ñdV:cm cmdyZ KoVrc hm {dMma _ZmV `oVmM àmW©Zm C_Q>cr, H$s "Xodm, ho hmoÊ`mAmYr _mÂ`m OrdZmcm {g¾c nSy> Xo!' VodT>çmV nS>Ê`mEodOr {g¾c gwQ>cm! OrdZmgmR>r Zmhr nU Q´>°{\$H$gmR>r.

OmVm OmVm _r _mÂ`m {MS>coë`m _Zmcm, ä`mcoë`m _Zmcm, g_OmdyZ gm§{JVc§, "_Zm gÁOZm, `m OmñV gÁOZ Am{U H$_r gÁOZ cmoH$godH$m§da XoIrc Vy {MSy> ZH$mo. Amnë`mcm eodQ>mcm hoM ZoUma! "^«ï>mMmamMo YmJoXmoao nr.E_.À`m H$m`m©c`mn`ªV nmohmoMco' Aem ~mVå`m§Zr AñdñW hmoD$ ZH$mo. nr.E_. ^cm _mUyg Amho, Ë`mMr n[apñWVr Mm§Jcr Zmhr. nyduMo Amnco gr.E_. XoIrc ^co hmoVo; nU Ë`m§À`m ^mJmVcr n[apñWVr ~K, {H$VrVar eoVH$è`m§Zm AmË_hË`m H$amì`m cmJë`m Am{U cmJV AmhoV. OZVogmR>r "H$mhr' H$amd§ cmJV§. AmVm Ë`m§Mr Hw$Qw>§~, Ë`m§Mr _wc§, ZmVodmB©H$, gJo-gmo`ao ho XoIrc OZVoMmM ^mJ Zmhr H$m? Ë`m§À`m \$m`ÚmM§ H$aU§ åhUOo OZVoÀ`mM {hVmM§ Zmhr H$m?

H$moUr H$mhrhr H$amo H$mhrhr åhUmo, _Zm, Vy _mÌ {g¾c gwQ>ë`mda Q´>°{\$H$ _Ü`o Ogm ZmH$mg_moa OmVmog VgmM OrdZmV OmV Om. AmnU gm_mÝ` OZVm AmhmoV. AmnU Q>°Šg ^aco nm{hOoV, drOMmoar AmnU H$aÊ`mMm àíZM Zmhr; AmnU {~c ^am`M§! AmnU H$m`Úmcm Yê$Z ì`dhma H$am`Mm. Ë`mM§hr doJi§ ~rc AgV§ Vohr "{~cJoQ>g²'Zm Úm`M§. Aä`mg H$am`Mm, `mVyZM S>moH§$ da H$mTy>Z Am{U em§V R>odyZ Xoem~Ôc ào_ ~miJm`M§. Aao, Xoe åhUOo ho hmo{S>ª½OdaMo cmoH$ ZmhrV H$s nona_Yco H$_r Am{U OmñV gÁOZ cmoH$ ZmhrV.

AmV-~mhoa {H$Vrhr AmH«$_U§ hmodmoV, hm ^maV {nT>çmZ²{nT>çm§Mm "_mPm' Amho. `mMr g§ñH¥$Vr _mÂ`m hmS>m_mgm§V _wacr Amho. `m ^maVmV OÝ_coë`m F$fr_wZtM§, g§Vm§M§ aº$ _mÂ`m ZgmZgmVyZ dmhV Amho. `m {à` ^maVmcm Vwcm nmhÿZ "hm _mPm Zmhr' Ag§ VwÂ`m~m~VrV åhUmd§ cmJy Z`o CcQ> "hm _mPm Amho' Ag§ A{^_mZmZo Ë`mZo åhUmd§ Ag§ Vy dmJ.
_J Hw$R>ohr Ho$ìhmhr AMmZH$ {g¾cm nS>mo, Vy gwQ>erc, _wº$M hmoerc!

_mJrc boI
Amncm A{^àm` H¥$n`m feedback@swaroopyog.net da H$i>dmdm
Copyright 2005-10©, This site is best viewed in 800 x 600 Resolution with IE 5.5 & above << 2nd Jan 2011>>